همسر عزیزم

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:18 ب.ظ

تقدیم به همسرم

همسرم مریم،عزیزم بسان گلی خوشبو

که بودی ازجوانی چوغنچه شب بو

چوبگذردایام بازهم گلی

چونکه هستی شادوخندان بهرمجلسی

گذراندیم نیم قرن روزگارتلخ وشیرین راباهم

چونکه بودی بوقتش دردهاراالتیام

چودردهامی رسیدندازراه خرامان

می شدی هردردرامسکن چون نسیم صبحگاهی چون شکوفه دربهاران

خدایانباشدهیچ افسرده ای درجهان

تاجمله شوندراضی زپیران وسالمندان

ای که برای من وبچه هاچون همیشگی هستی

باشدکه وجودت چودرگرانبهای هستی

بیاتابهم قول ابدیت دهیم

تادرازل همچون امروزعاشق هم باشیم

بگومریم چه کردی بادل این مردعاشق پیشه

چونکه صحت به قربان توورفتارت بودهمیشه

پایان

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوه ها

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:17 ب.ظ

نوه ها

نوه هاچومغزبادامندخدایانگهدارانهارا

چوبینی آنانرابیادآری کوچکی فرزندان را

فرزندان هم شیرینندولی نوه چیزدیگری است انسان را

دختروپسروعروس ودامادهمه عزیزندمارا

هروقت که بینی نوه هاراافتی بیادشلوغی آنهارا

منتظرهستیم تابشکندچینی واستکان وشیشه خانه هارا

ولی قسمت نکرده هنوزخداتاببینیم عروسی ودامادی نوه هارا

چون که خوب است نویسیم اسامی نیکوسرشت انهارا

یکی احمدبودنام پیامبرفرستاده خدارا

دیگری هست حسین همنام شیرخداحسین کربلارا

آن یکی هست محمدحسین که همه دوست دارندبی منت اورا

تاکه شدپوریابه دنیافرستادیم صلوات جهان پهلوان پوریای ولی را

یکی مانده به آخرهست امین که شیرین وخوش می خندد همه روزمارا

اخری شد پرهام که بود نورچشم بابای پیروسالمندودستگیرمادربزرگ را

خدایانگهداراز بلای ارضی وسماوی همه آنهارا

باباصحت غصه نخورچوبینی یک روزبزرگی نوه هارا

که گیرنددست تووشوندعصای پیری پدرومادربزرگهارا

آن روز ازراه می رسد که میشوند بزرگ وداماد وعزیز همه

می شونددارای  فرزند ونوه چون تویک عالمه

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عاشورا

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:16 ب.ظ

عاشورا

عاشورامی برنداسیرسوخته دل رابه سمت العماره ازراه کین

تاشوندراضی وخشنودیزیدان بین النهرین

همیشه بین آدمیان فرق است چونکه مال دنیاکورکرده حاکمین را

اگرمال دنیاودین نبودنمیشدحدث زد چه میشدبعدازآن روزکربلای حسین

چونکه آن زمان بردندبزرگ وکوچک ومریض راباپای پیاده آن مردان لعین

عاشورارایوم الله خون وآتش وقتل وغارت نامیدندبرای ماشیعیان حرمین

تاکه یادآریم سوزاندن خیمه هاوزخم گوش بچه های مظلوم آن سرزمین

بضرب تازیانه آن روزوامروزاسیرراپذیرایی میکنندتاشودمطیع میزبان

چونکه هست خون یزیددررگ های بعثی های کوفه واطراف فرات حق الیقین

بس است صحت یادآوری روزهای تلخ تاریخ اشک همه درآمدحتی انقلابیون بحرین
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سفر شمال

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:15 ب.ظ

سفرشمال

سفری خوش داریم به سمت شمال

باهمسرودخترونوه هادرحال خیال

می رویم خرامان وخندان وآهسته درجاده ها

تارسیم به اولین توقفگاه دراین راهها

هریک مسوول کاری وانجام میدهندبنحواحسن

تاشویم راضی وخشنودازسفرباهم

رسیدیم به پلاژ درنوشهروخوب بودویلا

زدیم تنی به اب وخوش بودیم تاحالا

خداکندمابقی سفرهم خوش باشددرمنتها

چونکه داریم همراه خوددوتادرگرانبها

همیشه بودن بچه هاخوبست برای ماها

توهم راضی باش صحت ازتدارکات ویلاها
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همسر رزمنده 2

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:13 ب.ظ

همسررزمنده بودن آسان نیست

بوقت مرحم روی زخم گذاردن آسان نیست

خداحافظی وهمراهی  برای عزیمت به جبهه آسان نیست

چونکه تضمینی برای برگشتن رزمنده نبود

حال که رزمندگان قدیم وایثارگروآزاده نام نهاده اند

خانواده هاازبی مهری بعضی هادرخفانگران آینده اند

خدایاچه صبری به همسررزمنده داده ای

که ازاول تابحال سوختن وساختن داده ای

ای همسروآزاده عزیز قدریکدیگربدانید

که درناداری وسختی مصائب یارخودبدانید

فرزندان رزمندگان اکثرادانشگاه رفته اند

این هم ازهمت ویاری همسران رزمنده است

فرزندان ایثارگران هم بایدبه مادرخودافتخارکنند

هرروزوشب فرش قرمززیرپای مادرپهن کنند

قلم یارای نوشتن ایثارخانواده های ایثارگران راندارد

بس است همین قدرصحت چونکه اشک تعدادی درآمد

والسلام
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همسران رزمندگان

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:12 ب.ظ

تقدیم به همسران رزمندگان

همسررزمنده بودن بس چه زیباست

به وقت پانسمان زخمهازیرلب مشغول دعاست

دعایش برای همه بندگان خداست

کمی هم برای خانواده وبچه هاست

که شایددرپناه دیگران حفظ شود همسرش

چونکه دگربار می رود به جبهه برای نگهداری دینش

همه رزمندگان داوطلب عملیات درجبهه هایند

فارق ازهمسرووابستگی دنیاوبچه هایند

همه دارندمادروخواهروپدروهمسر

به وقتش ازیادبرندهرچیزبه جزنام رهبر

خدایامحافظ همسررزمنده های جدیدوقدیم باش

تاکنندجان فدای رهبرودینش

بس است یاداوری ان روزهای سخت جبهه وعملیات

تانفرستندلعنت برتوای صحت که نوشتی این جملات

پایان
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دریا

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:11 ب.ظ

دریا

ای که دوست داری شنادراب دریا را

می روی سویش ولی رحم نداردتورا

میشودگمان کردکه خطرداردآب دریا

چونکه زندگی مادرمنطقه خشک است وبی دریا

هوای شرجی شمال هم عالمی دارد

نمیشودخشک لباسهازیراهوارطوبت دارد

بمحض آفتاب بایدکه آنراشکارکرد

چوببردرجنگل درکمین آهوکرد

خوش بگذره نوه های عزیزشماهارا

که بابابزرگ صحت دوست داردهمه نوه هارا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:11 ب.ظ

تاریخ

ازصدراسلام تاحمله مغول

-1بعدازواردشدن دین اسلام به ایران اولین حکومت توسط بنی عباس درسال 132هجری قمری تشکیل شد

-2طاهریان-موسس طاهرذوالیمنین بودازسال 198تا205ه.ق وحاکمانی چون طاهر-طلحه-عبدالله-محمدحکومت کردند

-3علویان-موسس سلسله علویان حسن بن زیدبودازسال 205تا301ه.ق وبدست یعقوب لیث صفاری منقرض شد

-4صفاریان-موسس سلسله یعقوب لیث صفاری بودوازسال 253تا287ه.ق ادامه داشت

-5سامانیان-موسس سلسله محمدتوسط اولاداسدبن سامان ازسال 204تا366

-6آل زیار-موسس سلسله مرداویچ ازسال 316تا326ه.ق

-7آل بویه-موسس عمادالدوله بوداز321تا371ه.ق

-8سلجوقیان -موسس طغرل بودازسال 431تا621ادامه داشت وحاکمانی ازقبیل طغرل -سلطان سنجر-ملکشاه-مسعود-سلطان محمد-ارسلان بن طغرل-توران شاه-امیرانشاه-ارسلان شاه-محمدبن بهرامشاه

-9غوریان-موسس علاءالدین ازسال 551تا607ه.ق

-10خوارزمشاهیان-موسس قطب الدین که به وسیله سنجرکه به وسیله سنجربه اوداده شدازسال 491-617

ادامه داشت
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پول رایج کشورها

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:10 ب.ظ

پول رایج بعضی ازکشورهای جهان

ایران وعربستان ویمن وقطر:ریال.

آمریکاوکاناداواسترالیا:دلار

آلمان:مارک

افغانستان:افغانی

الجزایروعراق وکویت:دینار

امارات:درهم

اندونزی وپاکستان:روپیه

آرژانتین:پزو

آذربایجان:مانات

بریتانیاولبنان:پوند

چین:یوان

دانمارک وسوئد:کرون

روسیه:روبل

ژاپن:ین

سوریه وترکیه:لیر

فرانسه:فرانک

کره شمالی:ون

مصر:پوندمصری

ویتنام:دونگ

یونان:دراخما
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نام ایران

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:09 ب.ظ

ایران

زنده داریدنام ایران درهرسرزمینی

بپرسیدروزی صحت این سوال را

کای خدامگرهست بالاترازسیاهی درزمین

بگفتااسیری آن روز باحال حزین

سیاهی بودرنگی دراین جهان

به دل نگیرصحت که اسیری هم سیاهی بوددراین بخش اززمین

پایان
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ایران

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 بهمن 1395-08:07 ب.ظ

ایران

ای ایران که خارچشم دیگرانی

چونکه هستی متحددرحفظ خاک وطن بانگرانی

می شودنگهداشت باچنگ ودندان وهرچه بخواهی

توداری قبایل گوناگون درهرگوشه ازایران

که همگی میخواهندودارندقبول رهبری وولایت ایران

جوانان چون نگین دربین اقوام ومردم اند

ای ایران باصلابت همیشه زنده باشی وبرپا

تاخورندافسوس کشورهای همسایه پابه پا

من که عمرم روبه اتمام است ولی حاضرم جان فداکنم

نوه هاونوجوانان وخواهران حاضرندعملی نوبپاکنند

ای کاش نبودفساددربین بعضی هادرمیان

میشودگفت تکه ای ازبهشت است ایران

حالاجاروکنیم جلوخانه خودوآغازکنیم نهی ازمنکر

تاکه باشدمرحمی دردل این پیرمردکه هست صحت
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جوانان بسیجی

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:35 ب.ظ

جوانان بسیجی

ای جوانی که امروزجان به کف برای نظام اسلامی

باشدکه درپناه خدااین چنین بمانی

نکندبخاطرمال دنیاوجاه وجلال رنگ ببازی

که آن روزافول توبود ازهرنظرکه بخواهی

بیاتاهمیشه یکرنگ روبه جلودرحرکت بمانی

تاخدایت کندروزیت رابدون کم وکاست ارزانی

سلامت وتندرست خواهی بودوعمرهرچقدرکه خواهی

ادامه بده راهت راکه این است راه اولیاءالهی

پای بندبودن به اصول وادامه راه رهبروولایت

می شودحدس زدکه درسالمندی وپیری هم خواهی بودسلامت

بس است نصیحت برای بچه های مخلص این امت

چون همگی بهترازتومیداننداین مواردجناب صحت

پایان

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فرزندان

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:33 ب.ظ

فرزندان

فرزندان برای پدرومادربچه انددرطول قرنها

هرچندکه میشوندبزرگ جای دارنددردل باباومامانها

میشونداهل خانواده ودراداره آن هستندکوشا

بوقت گرفتاری وشادی میشوندخانواده هم صدا

دختری داریم بزرگ همه که همیشه دلسوزپدرومادروبچه هاست

بودنامش زهره که همنام سیاره ای درکهکشانهاست

بعدازان هست الهه که همیشه خندان وکوشاوموفق درکارهاست

میرویم پیشش برای رفع مشکل که حلال مشکلهاست

پسری داریم که دورافتاده ازماازنظرمسافت ولی همیشه دردل ماست

بودنامش رامین که دارای همسروفرزندی دلرباست

بوقت گرفتاری می رسدبه موقع برای رفع مشکل ها

ولی درگیرکارازادوکم داردوقت اضافی هفته ها

آخرین دخترماهست رویا که خوش سیرمیکنددرعالم بی انتها

خداکندکه آرزوهایش تحقق پیداکندتازنده هستیم درمنتها

خدایاآرزوی هرپدرومادرخوشبختی فرزندان ونوه هاست

غصه نخورصحت که این هم جزئی اززندگی پرفرازونشیب انسانهاست
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پرچم اسلام

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:32 ب.ظ

پرچم اسلام

پرچم نمودارصلابت وایستادگی یک ملت است

چون که پرچم بوده ازقدیم الایام درصدجنگهادلیران رابدست

حال ببایدپرچم اسلام به اهتزاز درآیددرجهان

تاکه باشیم سرافرازوایمن ازهراهریمن

مگرمیشودملتی بدون هویت درجهان

تاکه داریم ملت باعظمت ومتعهددرایران

بدانیم که سیاست هم هست یک پایه ایمان

اگرمواظب عملکردوحرفهای بعضی نباشیم درخفا

شایدیک روزی شویم چودیگران نسبت بهم بی وفا

حال وقت آن است که فسادراریشه کن کنیم

هرآنکس که ظلم وستم رواداشته بااو چنان کنیم

تاابدکسی تفکرفسادوظلم وحیف ومیل نباشددرنهان

تاکه شویم رقیب کشورهای مترقی وصنعتی درجهان

راه چاره راببایددرازادی جرایددیدوبس

شایدافشاکننداگه باشندبدون قرض ومرض

بس است این حرفاداری واردمیشوی درسیاست

چونکه کارتونیست این حرفاسربازصحت

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

صدام

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:29 ب.ظ

صدام

چون شب شدپرازتاریکی وظلمت

صدامیان تارومارشدندزحکمت

تاببینندعذاب الهی رابه شدت

هماناعادل است خداوندعزت

کشدفرزندان صدام رابه دست فطرت

شودآواره ومعدوم صدام بی صفت

بسی رنج دادشیعیان رابه خلوت

می بریدسروبدن به زیرخاک محنت

چوکرددرتاریخ فجایع رابه کثرت

خبرازغیب رسید همزمان باحجت

نماندظلم پایدار دراین دولت

همه راحت شوندازجورحکومت

این هم سوالی است برای صحت

چوزودشوددرآن سرزمین وقت عدالت

والسلام
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو