جوانان بسیجی

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:35 ب.ظ

جوانان بسیجی

ای جوانی که امروزجان به کف برای نظام اسلامی

باشدکه درپناه خدااین چنین بمانی

نکندبخاطرمال دنیاوجاه وجلال رنگ ببازی

که آن روزافول توبود ازهرنظرکه بخواهی

بیاتاهمیشه یکرنگ روبه جلودرحرکت بمانی

تاخدایت کندروزیت رابدون کم وکاست ارزانی

سلامت وتندرست خواهی بودوعمرهرچقدرکه خواهی

ادامه بده راهت راکه این است راه اولیاءالهی

پای بندبودن به اصول وادامه راه رهبروولایت

می شودحدس زدکه درسالمندی وپیری هم خواهی بودسلامت

بس است نصیحت برای بچه های مخلص این امت

چون همگی بهترازتومیداننداین مواردجناب صحت

پایان

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فرزندان

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:33 ب.ظ

فرزندان

فرزندان برای پدرومادربچه انددرطول قرنها

هرچندکه میشوندبزرگ جای دارنددردل باباومامانها

میشونداهل خانواده ودراداره آن هستندکوشا

بوقت گرفتاری وشادی میشوندخانواده هم صدا

دختری داریم بزرگ همه که همیشه دلسوزپدرومادروبچه هاست

بودنامش زهره که همنام سیاره ای درکهکشانهاست

بعدازان هست الهه که همیشه خندان وکوشاوموفق درکارهاست

میرویم پیشش برای رفع مشکل که حلال مشکلهاست

پسری داریم که دورافتاده ازماازنظرمسافت ولی همیشه دردل ماست

بودنامش رامین که دارای همسروفرزندی دلرباست

بوقت گرفتاری می رسدبه موقع برای رفع مشکل ها

ولی درگیرکارازادوکم داردوقت اضافی هفته ها

آخرین دخترماهست رویا که خوش سیرمیکنددرعالم بی انتها

خداکندکه آرزوهایش تحقق پیداکندتازنده هستیم درمنتها

خدایاآرزوی هرپدرومادرخوشبختی فرزندان ونوه هاست

غصه نخورصحت که این هم جزئی اززندگی پرفرازونشیب انسانهاست
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پرچم اسلام

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:32 ب.ظ

پرچم اسلام

پرچم نمودارصلابت وایستادگی یک ملت است

چون که پرچم بوده ازقدیم الایام درصدجنگهادلیران رابدست

حال ببایدپرچم اسلام به اهتزاز درآیددرجهان

تاکه باشیم سرافرازوایمن ازهراهریمن

مگرمیشودملتی بدون هویت درجهان

تاکه داریم ملت باعظمت ومتعهددرایران

بدانیم که سیاست هم هست یک پایه ایمان

اگرمواظب عملکردوحرفهای بعضی نباشیم درخفا

شایدیک روزی شویم چودیگران نسبت بهم بی وفا

حال وقت آن است که فسادراریشه کن کنیم

هرآنکس که ظلم وستم رواداشته بااو چنان کنیم

تاابدکسی تفکرفسادوظلم وحیف ومیل نباشددرنهان

تاکه شویم رقیب کشورهای مترقی وصنعتی درجهان

راه چاره راببایددرازادی جرایددیدوبس

شایدافشاکننداگه باشندبدون قرض ومرض

بس است این حرفاداری واردمیشوی درسیاست

چونکه کارتونیست این حرفاسربازصحت

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

صدام

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:29 ب.ظ

صدام

چون شب شدپرازتاریکی وظلمت

صدامیان تارومارشدندزحکمت

تاببینندعذاب الهی رابه شدت

هماناعادل است خداوندعزت

کشدفرزندان صدام رابه دست فطرت

شودآواره ومعدوم صدام بی صفت

بسی رنج دادشیعیان رابه خلوت

می بریدسروبدن به زیرخاک محنت

چوکرددرتاریخ فجایع رابه کثرت

خبرازغیب رسید همزمان باحجت

نماندظلم پایدار دراین دولت

همه راحت شوندازجورحکومت

این هم سوالی است برای صحت

چوزودشوددرآن سرزمین وقت عدالت

والسلام
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عمر

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:27 ب.ظ

عمروباد

عمرچوباددرگذراست

چونیکوبنگری این خوب وبدماست که درگذراست

اگرخوب وبدهم نبوددراین جهان

نمیشدموزون اوضاع دنیاوآخرت همگون

اگرشدی خوب وفای به عهدنمودی درنهان

اگرشدی بدسعی کن که گوش کنی حرف بزرگان را

چون که بزرگان دیده اندمشکلات فراوان

مشکلات تماماهست برای من وتونمایان

چوبگذری ازآن شودزندگی برایت شادمان

شادمانی برایت خنده آردبه میان

چوخندیدی میشوی آزادورهاازبنداین وآن

این وآن هم برایت برنامه میریزندآسان

تاخوری زمین وبخندندچوآب روان

سعی کن صحت خنده باشددرلبان

تارسی به مراددلت دراین زمان

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خواب ایران

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:26 ب.ظ

خواب ایران

دراسارت همه درخواب ایرانند

بخواب یاد زن وفرزندان وپدرومادرانند

هرروزوشب یاد شهروروستاوجبهه ورفقایید

رفقای جدیدببینند درزندان بعثی

مگرمی شودرهایی ازبندبعثی

امیدراببایدتقویت نموددراسارت

چراکه جزامیدنداری یارویاور

هرروزکه شب شودخطی به دیوار

می شودغیرقابل شمارش به هزار

اوایل سخت است چون نداری عادت به شلاق

بعدمدت هامی شودعادت به شلاق

چون می زنندشلاق آه درنهادت

می رودازیادتوفرزندان وسرایت

می بری نام حسین دردل به زحمت

تاشودآرام درددل صحت

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ایثارگران

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-07:17 ب.ظ

ایثارگران

ای که داری خدمتی برای ایثارگران بدون منت

حتماکه روزی بودی جزءرزمندگان باهمت

تاشوندامروزرهااززیربارجهان خوران به هرصورت

شماکه زنده داریدبامشکلات ریزودرشت جنگ راحکایت

بگوییدتاریخ شفاهی جنگ رابرای بچه های این امت

بطورحتم مینویسندبرایتان ثواب درجوارتنهاحرم این مملکت

حرمهاراببایدنگهداشت برای آیندگان ازدست شیطان صفت

گرچه میریزندخون پاک جوانان راباحتک حرمت

بهردلیلی نمیشوندبعضی هاراضی ازاینهمه ثروت

مگرثروت چه داردکه موقع رفتن جامیماندازآدمیت

فقط حرص وطمع است که ازراه بی راه میکندملت را

اگرحرص وآزهم نبودشایدزندگی مشکل میشدبرای امت

ولی بهتراست اکتفانمودبه آنچه هست ونیست صحت راثروت
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic