عمر

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-08:27 ب.ظ

عمروباد

عمرچوباددرگذراست

چونیکوبنگری این خوب وبدماست که درگذراست

اگرخوب وبدهم نبوددراین جهان

نمیشدموزون اوضاع دنیاوآخرت همگون

اگرشدی خوب وفای به عهدنمودی درنهان

اگرشدی بدسعی کن که گوش کنی حرف بزرگان را

چون که بزرگان دیده اندمشکلات فراوان

مشکلات تماماهست برای من وتونمایان

چوبگذری ازآن شودزندگی برایت شادمان

شادمانی برایت خنده آردبه میان

چوخندیدی میشوی آزادورهاازبنداین وآن

این وآن هم برایت برنامه میریزندآسان

تاخوری زمین وبخندندچوآب روان

سعی کن صحت خنده باشددرلبان

تارسی به مراددلت دراین زمان

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خواب ایران

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-08:26 ب.ظ

خواب ایران

دراسارت همه درخواب ایرانند

بخواب یاد زن وفرزندان وپدرومادرانند

هرروزوشب یاد شهروروستاوجبهه ورفقایید

رفقای جدیدببینند درزندان بعثی

مگرمی شودرهایی ازبندبعثی

امیدراببایدتقویت نموددراسارت

چراکه جزامیدنداری یارویاور

هرروزکه شب شودخطی به دیوار

می شودغیرقابل شمارش به هزار

اوایل سخت است چون نداری عادت به شلاق

بعدمدت هامی شودعادت به شلاق

چون می زنندشلاق آه درنهادت

می رودازیادتوفرزندان وسرایت

می بری نام حسین دردل به زحمت

تاشودآرام درددل صحت

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ایثارگران

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:جمعه 10 دی 1395-08:17 ب.ظ

ایثارگران

ای که داری خدمتی برای ایثارگران بدون منت

حتماکه روزی بودی جزءرزمندگان باهمت

تاشوندامروزرهااززیربارجهان خوران به هرصورت

شماکه زنده داریدبامشکلات ریزودرشت جنگ راحکایت

بگوییدتاریخ شفاهی جنگ رابرای بچه های این امت

بطورحتم مینویسندبرایتان ثواب درجوارتنهاحرم این مملکت

حرمهاراببایدنگهداشت برای آیندگان ازدست شیطان صفت

گرچه میریزندخون پاک جوانان راباحتک حرمت

بهردلیلی نمیشوندبعضی هاراضی ازاینهمه ثروت

مگرثروت چه داردکه موقع رفتن جامیماندازآدمیت

فقط حرص وطمع است که ازراه بی راه میکندملت را

اگرحرص وآزهم نبودشایدزندگی مشکل میشدبرای امت

ولی بهتراست اکتفانمودبه آنچه هست ونیست صحت راثروت
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

درد اسیری

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:سه شنبه 27 مهر 1395-07:00 ب.ظ


اسیری دردبی درمان است درسیاهی

اسیری مرگ است درعین زندگانی

اسیری دونوع است یکی رابودمفقودی

اسیری بودحال حزین درحال ناباوری

اسیری رامیزنندتازیانه بدون هیچ رحمی

اسیری بودسیاه وسیاه هم هست رنگ تاریکی

اسیری حق توشدصحت تانبینی آسمانی

اسیری داردمکان مجهول تابدانی

اسیری هم می شودبه لطف خدایک روزتبدیل به آزادی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دردودل در اسارت

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:سه شنبه 27 مهر 1395-06:57 ب.ظ

یک شبی به هم بندخودگفتم دراسارت

چرااین همه میزنندکابل وسیم برسروصورت

بگفتااینهاهمه بعثینددارندعداوت

باوگفتم که مردیم ازاینهمه شقاوت

اوگفت صبرپیشه کن آقای صحت

هنوزدنباله داره این کینه،رذالت

باوگفتم که شکایت می برم به خدای امت

بگفتاخداکریم است شایدشویم آزادازاسارت

خندیدم وگفتم مباداآنوقت کنیم گریه،شکایت

بگفتابوده تقدیرمن وتوازمال دنیاهمین اسارت

تاخوریم افسوس دیگران ازبیکاری وقضاوت

باوگفتم قضاوت وبیکاری به کنار کجاشدعدالت

گفتاعدالت همین بس که زنده هستیم وزنده 

وجاویدبادایران پرصلابت
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پسری از پسرم

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:سه شنبه 27 مهر 1395-06:52 ب.ظ

پوریا اسم بزرگی از پهلوانان ایران زمین

روزی تو هم باشی از نامداران ایران زمین

درس خواندن کار توست بوقت نوجوانی

میشود هر وقت هم نمود یک ورزش را جانشینی

دوست دارند همگی اقوام از کوچک و بزرگ

بوقتش حتم دارم که تو هم تلافی میکنی زود

احترام پدر و مادر لازم است هر چند که بزرگ باشی

چون که زحمت آنها را نمیشود جبران نمود به هیچ چیزی

نوه ها مثل هسته انگورند برای مامان و بابا بزرگ 

چرا که دوست دارند همگی به یک اندازه در زندگی انها

بوقت میهمانی دوست دارند همگی را به یک اندازه 

تا که خوش بگذرد به پیر و جوان در میهمانی ها

پوریا مثل قنداست شیرین و دلربا

نمیشود دل صحت راضی تا ببیند دامادی تو را
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دو پسر از دختر دومم

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:پنجشنبه 11 شهریور 1395-01:31 ب.ظ

حسین نوه ای که دارد نشانی از شهید کربلا

بود نامش در زمره بزرگان شهدا

امین هم نامی است از اسامی پیامبر

که همیشه هست شاد و کنجکاو و حساستر

هر دوی آنها جای دارند در قلب پدر و مادر بزرگ

خدا کند که همیشه شاد و تندرست باشند برای قرنها

همه نوه ها را به یک اندازه دوست داریم در زندگی

تا که باشند زنده و تندرست در پیری 

بچه ها درس در اولویت هست برای پدر و مادر ها

بخوانید و رو به جلو حرکت کنید در طول مسیرسعادتها

عزیزانم چو گل همیشه شکفته و مسرور باشید

تا که صحت هم شود خشنود از شما پسرها

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فرزندان دختر ارشدم

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:پنجشنبه 11 شهریور 1395-01:23 ب.ظ

      احمدبود نام پیامبرکه بزرگ است بین نوه ها

    آن یکی رانمیشودفراموش کردچون که هست درقلب ها

       اسم اوبود محمدحسین که یادوخاطره بزرگترهاست

    به وقت شادی وخنده حاضرست درهمه جا

      اگرروزی بپرسندکه کدامیک رادوست داری بین نوه ها

    خواهم گفت که همه همچون عسلندبرای ما بزرگترها

       چونکه هستندشیرین ودلربابه وقت بچگیها 

   هرچندبزرگ شوند زمان متوقف است برای بزرگترها

      درحین بزرگی هم کوچکندوقتی میبینی قدوبالای انها

   خداکندکه همیشه سالم وتندرست باشن هردوی انها

     چراکه صحت دوست داردازاول تامنتها انها را
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ماه های سال

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:پنجشنبه 11 شهریور 1395-01:21 ب.ظ

ماه های سال

حمل=فروردین

ثور=اردیبهشت

چوژن=خرداد

سرطان=تیر

اسد=مرداد

سنبله=شهریور

میزان=مهر

عقرب=آبان

قوس=آذر

جدی=دی

دلو=بهمن

حوت=اسفند
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آیا میدانید ؟؟؟

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:پنجشنبه 11 شهریور 1395-01:00 ب.ظ

کربوهیدراتها: 

موادقندی موجوددرنشاسته ویاموادخوراکی دیگرراکربوهیدرات می نامند

-1قندوشکر 99.9 درصد

-2نان وبرنج ونشاسته هاحدود 70 درصد  

-3میوه هاوسبزیجات کمترین کربوهیدرات رادارند.

نتیجه:الف-برای چاق شدن:تناول شیرینی ویاموادنشاسته دارلازم است . 

ب-برای لاغرشدن:عدم خوردن موادنشاسته ای وبرنج ونان وشیرینی و...یابه مقدارخیلی کم جزء ملزومات وجایگزین آنها سالادوسبزیجات ومیوه هاهستند.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سفر شمال

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:دوشنبه 11 مرداد 1395-10:44 ق.ظ

مسافرت شمال

ای مسافرکه سفری خوش داری ازشرق به شمال

باشید خوش وخرم وسالم وتندرست درهرحال

همراه بچه ونوه ها خوش میگذرد درحین راه

می گوئیم ومیخندیم هرچقدرکه طولانی باشد راه

هواگرم است ولی دل بچه هابرای دریا بی قرار

می رسیم به آب شایدهم تنی به دریا زنیم

می گذریم ازشهرهاوجنگل های سرسبز

خواهید دید که زیباست درختان وکوه وصحراها

توصیه من به بچه هانوشتن خاطرات سفراست

شایدهم درطول سال گفته شودبرای همکلاسیها

پسرخاله ودایی وعمه هادوست شویدبی ادعا

که درعاقبت تمامی این حرفامی شودزنده درخاطرها

نوه های عزیز هرچه ازبچگی خاطره داریدنویسید برای آینده

برای آن روزی که نخواهد بود باباصحت بین شماوهمبازیها
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وحدت

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:دوشنبه 11 مرداد 1395-10:42 ق.ظ

وحدت

این روزهاست هفته وحدت تمام ایران را

که داریم پیامبری چون محمدرسول ا...

هست او همیشه راهگشاوامید ما  ملت

تاکنیم جان فدای اووفرزندان را

فرزندان واهل بیتش هست همیشه ورد زبان

که جهان هست منتظرآخرین فرزند خاندان را

علی بود شیرخداوجانشین بحق او

تاشویم فدای اووفرزندش حسین کربلارا

مردم شاید بخوابند گرسنه ولی یاد کنند پیامبر

که این مردم هستند بدنبال عدالت که قول داده آنها را

همیشه هست نام اووفرزندانش برزبان ماجاری

که هست خاتم پیامبران وآخرین آنهادرجهان را

چوباشدقصدویران این مرزوبوم

وحدت است که نجات دهدایران ما را

قلم صحت یارای نوشتن ندارد قدرت وحدت

که وحدت بودهمبستگی بین احاد مردم را
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طرحی کامل از اردوگاه صلاح الدین عراق

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 مرداد 1395-07:21 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کار هنری در اردوگاه عراق توسط بنده

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:چهارشنبه 6 مرداد 1395-07:18 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پلاک شناسایی

نویسنده :محمد صحت
تاریخ:پنجشنبه 31 تیر 1395-08:48 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic